[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
money
เมนูหลัก
หนังสือราชการ

แบบฟอร์ม/เอกสาร

 แบบขอหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จคำประกัน สำหรับข้าราชการบำนาญ

 แบบแสดงความประสงค์ระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษ

 แบบ 1 แสดงความประสงค์ระบุผู้รับบำเหน็จตกทอด

 แบบรับรองการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 ทะเบียนคุมการเบิกค่าการศึกษาบุตร

 แบบขอรับเงิน กบข.008/1/2555

 ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร

 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

 สัญญายืมเงิน

 ใบสำคัญรับเงิน

 ใบมอบฉันฑะ

 แบบสัญญายืมเงินจัดอบรม/เดินทาง/ประชุม

 สมุดคู่ฝาก

 ใบเบิกถอน

 ใบนำฝาก

เอกสารแนบ 1 บำนาญ
เอกสารแนบ 2 บำนาญ
เอกสารแนบ 3 บำนาญ
ระเบียบ/กฎหมาย

 ขั้นตอนการใช้งานระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง

 ขั้นตอนการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด

 ขั้นตอนการใช้งานระบบ e-money

 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 ค่าจ้างเหมาในการบริการ

 เงินรายได้สถานศึกษา

 ค่ารักษาพยาบาล

 ลูกจ้างชั่วคราว

 การศึกษาบุตร

 ค่าเช่าบ้าน


รายงานงบทดลอง

 รายงานงบทดลอง งปม.65

 รายงานงบทดลอง งปม.64

 รายงานงบทดลอง งปม.63

 รายงานงบทดลอง งปม.62

 รายงานงบทดลอง งปม.61

 รายงานงบทดลอง งปม.60

รายงานผลการใช้จ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

สาระ น่ารู้


 

  


ประกาศราคา
ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิตทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียด)
ประกาศราคาจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.
ประกาศราคาจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.เกณฑ์กำหนดคุณลักษณะคุรุภัณคอมพิวเตอร์
3.บก.06
4.รูปแบบคอมพิวเตอร์
5.บัญชีจัดสรรคอมพิวเตอร์ตามโรงเรียน
6.เอกสารประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์
7.ของตัวอย่าง
เกษียณอายุราชการ ปี 2564

เอกสารประกอบเกษียณอายุราชการ ปี 2564

1. หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04086/1544 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
2. รายชื่อผู้เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
3. เอกสารแนบ 1
4. เอกสารแนบ 2
5. เอกสารแนบ 3
6. QR Cord เอกสารประกอบและกลุ่มไลน์
7. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราช
8. สมุดพก แจ้งสิทธิผู้รับบำนาญ 
9. คู่มือการใช้ระบบ Pension Electronic Filing โดยละเอียด


หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2563

(ดาวน์โหลดลิงค์แล้วกดค้นหารายชื่อ โดยใช้ ปุ่ม Ctrl + F ตามด้วยชื่อที่จะค้นหา)

สาระ / ความรู้
2 โดย : BigGa321
2/พ.ย./2559     
4 stars ( 4 / 9 )
Pensions’ Electronic Filing
.
2 โดย : BigGa321
2/พ.ย./2559     
4 stars ( 4 / 6 )
การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
.
เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการ,เงินยิมราชการ

1.บันทึกยืมเงินไปราชการ  2.บันทึกยืมเงินจัดอบรม  3.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม  5.สัญญายืมเงิน  6.เอกสารแนบบันทึกยืมเงิน  
7.บันทึกส่งใช้เงินยืม  8.บันทึกอนุมัติเบิกเงิน

 เอกสารประกอบการขอรับเงินบำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุ หรือลาออก

1.การเตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงิน  2.แบบ 5300  3.แบบ สรจ.1
4.แบบ สรจ.3  5.แบบขอรับเงิน กบข.รง008/1/2555 

 เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองบำเหน็จตกทอดเพื่อคำ้ประกันเงินกู้

1.การเตรียมเอกสาร  2.แบบขอหนังสทอรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด  3.เอกสารเผยแพร่

 การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

1.การเตรียมเอกสารขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ  2.แบบ สรจ.3

 การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเสียชีวิต

1.การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด  2.แบบ 5309 คำขอรับเงินบำเหน็จตกทอด  3.ใบรับรองการถึงแก่กรรมทายาท
4.ปค.14 บันทึกสอบปากคำ  5.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขอรับเงิน 6.แบบขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ
7.แบบรุบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  8.แบบระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  9.แบบขอรับเงินช่วยพิเศษ
สถิติการเข้ารับบริการด้านสวัสดิการ


SCAN ME

  
ทำเนียบบุคลากร
นางสาวนันทนา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ระบบงานสารสนเทศ

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 1

แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 2

 แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 3

 แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 4

 แผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 5

 ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

 ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561(1)

 ระกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561(2)

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

 กฎกระทรวง-7-ฉบับ

 การเช่าหรือการจ้างต่อเนื่อง

 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-๕๕

 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

 ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

 รายการเอกสารที่ต้องส่งเบิก ในการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่ถึง 5000 บาท

 สรุปประเด็น พรบ -ระเบียบ - การจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 62
 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 62

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ 1 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปรมาณ 2561

เอกสารแนบ 2 -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปรมาณ 2561

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 

 แบบรายงานติดตามงบลงทุนค่าก่อสร้าง 1/2562

 แบบรายงานติดตามงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ 2/2562Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5