Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(4 พฤศจิกายน 2564) นายอมร ชุมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสา พระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 3 พ.ย. 64 รุ่นที่ 2 4 - 6 พ.ย. 64 รุ่นที่ 3 7 – 9 พ.ย. 64 และรุ่นที่ 4 10 – 12 พ.ย. 64 โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมกับมี ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน