Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมิน รอง ผอ. ร.ร. รอบ 6 เดือนหลัง รอบ 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(3 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนหลัง) โดยมี นายประสาตร์ พันธุ์ขนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ท่าน ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน