Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 รอบ 15

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

24 กันยายน 2564 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 7
1. โรงเรียนวัดบ่อทอง
2.โรงเรียนคลองลากค้อน
3. โรงเรียนสว่างราษฏร์บำรุง
นำโดยท่าน ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท่านวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ก.ต.ป.น.) และ นางสาวณัฐปวีย์ บรรยงศิวกุล ศึกษานิเทศก์ ทีมคณะกรรมการการนิเทศ

Share

20 ข่าวล่าสุด