Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้มตัดสินผลการคัดเลือกโครงการโรงเรียนสุจริต

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ การตัดสินผลการประกวดคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม)
๒. กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice ครู

๓. กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต

๔. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน