Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 อบรมครูแกนนำการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(9 สิงหาคม 2564) อบรมครูแกนนำการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) โดยมีท่านรองจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมครูแกนนำในครั้งนี้  การอบรมครูแกนนำการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

** รุ่นที่ 1   อำเภอคลองหลวง จำนวน 33 คน อำเภอสามโคก จำนวน  22  คน  รวม 55 คน

** รุ่นที่ 2  อำเภอเมือง จำนวน 25 คน อำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 22 คน รวม 47  คน

การอบรมทั้ง 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 102 คน

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน