Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมิน รอง ผอ. ร.ร. คณะที่ 5 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(30 มิถุนายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) คณะที่ 5 โดยมี นายนิยม คงสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และนางวราพร พงษ์ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษรเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมินฯ จำนวน 10 ท่าน ณ โรงเรียนวัดนาวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน