Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

ประกาศวัดจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็น "วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ" โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ.pdf)วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ.pdf วรณัน1651 Kb86
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน