Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะการทำโครงงาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นางสาวอมรัชญา ชินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะการทำโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ทักษะพื้นฐานก่อนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
https://forms.gle/81BUxDPPoszUfFwa8

กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงาน
https://forms.gle/UwzrAnpZzZaAsW1T9

กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอโครงงาน
https://forms.gle/4HHNa2H5oXkmJ7189

กิจกรรมที่ 4 ขั้นพัฒนาโครงงาน
https://forms.gle/SZVhad4uoRZNQbzx5

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน