Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ " ด้วยภาษาท้องถิ่น มีความยาวประมาณ 5 นาที กำหนดส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน