Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดมาตรการป้องกันและควบคุมการโควิด 19

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(๑๖ เมษายน ๒๕๖๔) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผ่านระบบการรปะชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อมอบนโยบายมาตรการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกา ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องเล็ก) ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน