Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(7 เมษายน 2564) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย ศน.สุรัสวดี จันทรกุล และผู้อำนวยการโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง นางปิยนันท์ โตปิติ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดนาวง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรี จิรัตน์ อยู่ยืน ซึ่งใช้ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน