Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

สพป.ปทุมธานี เขต 1ร่วมกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

( 5 เมษายน 2564) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1แลคณะบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อ 1.รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพร 2. ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีความรู้สึกละอายแก่ใจและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว พร้อมกับเป็นการฝึกสมาธิ สติ และปัญญา ให้เกิดในเวลาทำงาน 3.ปลูกจิตสำนึก ให้มีวินัย ซี่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างเพียงพอ จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม ในการ“ป้องกันการทุจริต” ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

 

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน