Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคุณค่าพทัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อสร้างเสริมความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

 

เอกสารประกอบ

Share

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน