[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
person
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 17 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบฟอร์ม
คำขอมีบัตร(ข้าราชการบำนาญ)
ขอพระราชทานเพลิงศพ
ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอปรับวุฒิ
บำเน็จตกทอด
เงินช่วยพิเศษ
คำร้องขอย้าย
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
แบบฟอร์มใบลาออก
แจ้งส่งคืน/ไม่ได้รับจ่ายเครื่องราชฯ
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
คู่มือ

คู่มือการประเมินฯ ว21/2560 สพฐ.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
คู่มือการปฏิบัติงาน/บริการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
  
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562


1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
          1.1 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา
                    - หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
          1.2 การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                    - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ในเขตพื้นที่การศึกษา 
                    - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว 4010 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          1.3 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3362 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1.4 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 

          1.5 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1.6 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
          1.7 เรื่อง การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการและที่แก้ไข
                   - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
                   - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ


2. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
          2.1 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
          2.2 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
          2.3 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7996 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 
          2.4 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
                   - คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2559
                   - หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. 


3. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
          3.1 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 วันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
                   - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 วันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง  การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553   
                   - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2555 
                   - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว 5021 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
                   - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
                   - ประกาศ สพฐ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สพฐ. พ.ศ.2554

                   - ประกาศ สพป.ปทุมธานี เขต 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
          3.2 เรื่อง ทะเบียนประวัติ 
                   - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
                   - ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การกำหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ. 16 และแฟ้มประวัติ ระบบเอกสาร
                   - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 23 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เรื่อง การใช้แบบ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่ /คู่มือการจัดทำ ก.พ.7 ที่ปรับปรุงใหม่
                   - พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5