Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย ณัฐภัทร 329
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ และจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) เขียนโดย ณัฐภัทร 314
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 548
26 มกราคม 2560 ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมฯ(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ ของอำเภอคลองหลวง จุดรับชม ณ รร.คลองสอ เขียนโดย ณัฐภัทร 425
วันที่ 26 มกราคม 2561 ข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัด อำเภอเมือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เขียนโดย ณัฐภัทร 327
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม เขียนโดย ณัฐภัทร 273
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงาน เด็กไทยคิดได้ต้านภัยสังคม สร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัย ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ สุรา ให้โอวาสกับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียน และได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ณ โร เขียนโดย ณัฐภัทร 158
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 265
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนจำนวน 3 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านเช่าทรุดตัว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 2 ราย และ นักเ เขียนโดย ณัฐภัทร 158
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ict. สพป.ปทุมธานี เขต 1 103โรงเรียน พร้อมรับการประชุม VDO conference รับนโนบายการใช้อินเทอเน็ตในโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ปทุมธานี เขต1 เขียนโดย ณัฐภัทร 359

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน