Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เขียนโดย ณัฐภัทร 106
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย( 3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เขียนโดย ณัฐภัทร 125
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการนิเทศติดตาม นำโดย ดร.ภูธรจันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผอ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก.ได้มานิเทศติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษา การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศ เขียนโดย ณัฐพล 72
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน7คน ได้แก่ 1.น.ส.อภิชญา รัตนปรีชาชัย 2.นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง 3.นางเขมิกา อารีญาติ 4.นางรดีวันต์ ปิ เขียนโดย ณัฐพล 270
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เขียนโดย ณัฐพล 101
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำ เขียนโดย ณัฐภัทร 97
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขียนโดย ณัฐภัทร 185
การประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) เขียนโดย ณัฐภัทร 250
วันที่ 9 พฤษาภาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4 อ.คลองหลวง ณ โรงเรียนประถมศึก เขียนโดย ณัฐพล 85
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว โรงเรียน และรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 17/2561 รับฟังการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ ห้องป เขียนโดย ณัฐภัทร 145

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน