Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.ปทุมธานี เขต1 เขียนโดย ณัฐภัทร 268
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานจัดการระบบดูแลช่วย เขียนโดย ณัฐภัทร 304
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 341
พิธีรับมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนประชารัฐ สนับสนุนโดย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ณ โรงเรียนวัดบางคูวัด เขียนโดย ณัฐภัทร 357
การประชุมหารือเพื่อจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสีเขียว ชั้น 3 อาคาร สพฐ.1 เขียนโดย ณัฐภัทร 291
การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 369
การประชุมการเตรียมความพร้อม การรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เขียนโดย ณัฐภัทร 179
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 296
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกเยาวชนให้หวงแหน ดูแล รักษา ป่าไม้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ วัดไผ่ล้อม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 60
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าคาราวะ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เขียนโดย ณัฐภัทร 190

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน

facebook