Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสโมสร เขียนโดย ณัฐภัทร 229
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร เขียนโดย ณัฐภัทร 97
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในการบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่ม 10 ณ โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) เขียนโดย ณัฐภัทร 120
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในเปิดการอบรม การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช เขียนโดย ณัฐภัทร 245
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวิชาการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 5 อำเภอคลองหลวง ณ โรงเรียนวัดตะวันเรือง อำเภอคลองหลวง เขียนโดย ณัฐภัทร 128
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ เขียนโดย ณัฐภัทร 342
VDO conference พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 220
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานรับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม โดย พลเอก อรุณ สมตน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และครอบครัว วิมุกตาน เขียนโดย ณัฐภัทร 137
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่และข้าราชการในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท.ครั้งที่ 1 ณ เขียนโดย ณัฐภัทร 237
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 298

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน