Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 เขียนโดย ณัฐภัทร 54
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพเป็นประธาในการประชุม เขียนโดย ณัฐภัทร 41
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 39
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ เขียนโดย ณัฐภัทร 38
กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา จัดการประชุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 32
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และข้าราชการในสังกัด รับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. และ พุธเช้าข่าว โรงเรียน ผ่าน VDO Conference เขียนโดย ณัฐภัทร 44
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เขียนโดย ณัฐภัทร 42
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย( 3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เขียนโดย ณัฐภัทร 75
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการนิเทศติดตาม นำโดย ดร.ภูธรจันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผอ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก.ได้มานิเทศติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษา การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศ เขียนโดย ณัฐพล 53
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน7คน ได้แก่ 1.น.ส.อภิชญา รัตนปรีชาชัย 2.นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง 3.นางเขมิกา อารีญาติ 4.นางรดีวันต์ ปิ เขียนโดย ณัฐพล 194

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน