Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม

           รายงาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เดินทางยังศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อบันทึกเทปกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ เขียนโดย ณัฐภัทร 19
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 21
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม จับมือสัญจร..ไปชวนน้องๆ ใส่ใจวิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ 4 โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดง เขียนโดย ณัฐภัทร 15
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขียนโดย ณัฐภัทร 27
คณะเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการใช้งานในระบบ My office ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนวัดฉาง โรงเรียนวัดโคก โรงเรียนวัดชินวราราม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี เขียนโดย ณัฐภัทร 34
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน เขียนโดย ณัฐภัทร 52
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เดินทางเข้าตอนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ระดับภาคกลาง ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ เขียนโดย ณัฐภัทร 29
นายจำนงค์ สุดาเดกช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองบ้านพร้าว เขียนโดย ณัฐภัทร 84
นายจำนงค์ สุดาเดกช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018" เขียนโดย ณัฐภัทร 69
ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย ณัฐภัทร 33

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1


นายจำนงค์ สุดาเดช
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน