Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 คัดเลือกสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันนี้ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจากผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง ๑๐ กลุ่มเครือข่าย ร่วมประชุมคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และประชุมผ่านระบบ Google Meet

Share

20 ข่าวล่าสุด