Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมการประชุมคณะทำงาน พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(13 กันยายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกศ 21/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..........ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม  Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

 

Share

20 ข่าวล่าสุด