Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มาตฐานการให้บริการ2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบุคคล

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่ม DLICT

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

- คู่มืองานเลขานุการ

- คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการและสวัสดิภาพ

- คู่มือการใช้รถยนต์ราชการ

- ผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

Share