Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

OIT-2564

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ประจำปี 2564

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2564
 

 

 

 

Share