Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประเมินโรงเรียนดีมีที่ยืนและตัดสินผลงานฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประเมินโรงเรียนดีมีที่ยืน (โรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว) และ ตัดสินผลงาน“พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม” “พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรม“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ผู้บริหาร และ“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ครู โดยใช้ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Team

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน