Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

เนื้อหา

ข้อมูลผู้บริหาร

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

 

 ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

 

 

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 211

อีเมล์: [email protected]

 

 

นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 217

อีเมล์: [email protected]

 

 

นายวิเชียร วาพัดไทย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 208

อีเมล์: [email protected]

 

นางสาวศิริพร เอี่ยมสำอางค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 208

อีเมล์: [email protected]

 

 

นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 315

อีเมล์: [email protected]

 

 

นางสาวประไพ รุจิฉาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 315

อีเมล์: [email protected]

 

นายสวรรค์ เจริญทัพ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 211

อีเมล์: [email protected]

 

 

นายบัณฑิต แกล้วกล้า

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 305

อีเมล์: [email protected]

 

 

นางสาวปนิตา เช็ก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 305

อีเมล์: [email protected]

 

   

นางสุรัสวดี จันทรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 215

อีเมล์: [email protected]

 

 

นางสาวยุวดี วิวัฒนปฐพี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 319

อีเมล์: [email protected]

 

 

นางพิมพ์ใจ กองช่าง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 205

อีเมล์: [email protected]

 

 

 

นายสุมิตร์ ตันติยวงค์

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์: 0-2581-4802 ต่อ 206

อีเมล์: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Share

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน