Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ก้าวกระโดดพัฒนาผู้เรียนให้ทันโลกศตวรรษที่ 21

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(9 กรกฎาคม 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล และสนับสนุนให้ครูผู้สอนเกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 (ห้องเล็ก) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Share

20 ข่าวล่าสุด