Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เข้มประชุม กตปน ครั้งที่1/2563

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

(18 มิถุนายน 2563) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 ซี่งในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 แห่ง โดยมีหลักฐานเป็นใบรับรองที่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งสพป.ปทุมธานี เขต 1 ตรวจสอบการรายงานผลดังกล่าว ได้ผลดังนี้ โรงเรียนสามารถเปิดได้ จำนวน 90 แห่ง และโรงเรียนที่สามารถเปิดได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จำนวน 12 แห่ง โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 (ห้องใหญ่) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

 

Share

20 ข่าวล่าสุด