Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562
- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส
- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560         

• พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

   - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

   - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2

   - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3

   - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 4

 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

   - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

• พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

   - พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

   - พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551

   - พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553

   - พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

    - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    - กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540

    - กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540

    - กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540

    - กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540

    - กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติ                ข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ.2540) พ.ศ.2546

 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

 

 

Share

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

 ดร.วิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน