Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เนื้อหา

คู่มือการปฏิบัติงาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมฯ

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มบริหารการเงินฯ

- กลุ่มนิเทศฯ

- หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ

Share

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสมศักดิ์  พูลเชื้อ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 นายวิเชียร วาพัดไทย
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

มุมการเงิน

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน