Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

แบบ EB

เข้าสู่ระบบ

หนังสือราชการ

ข้อกฎหมาย

หนังสือแนววินิจฉัย ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประชารัฐ

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เนื้อหา

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนบึงเขาย้อน

ให้เรตสมาชิก

(24 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามความพร้อมโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)  โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)  ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)  ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Comments ()

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนวัดตะวันเรือง

ให้เรตสมาชิก

(24 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามความพร้อมโรงเรียนวัดตะวันเรือง  โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดตะวันเรือง  ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดตะวันเรือง  ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Comments ()

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา โรงเรียนชุมชน วัดหัตถสารเกษตร

ให้เรตสมาชิก

(24 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะครูโรงเรียนชุมชน วัดหัตถสารเกษตรในด้านวิชาการ  โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชน วัดหัตถสารเกษตร  เข้ารับคำปรึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชน วัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Comments ()

สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศิริจันทาราม

ให้เรตสมาชิก

(24 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการสอน และการพัฒนาโรงเรียน  โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดศิริจันทาราม  ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม  ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Comments ()

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับมอบห้องศิลปะ

ให้เรตสมาชิก

(24 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการรับมอบห้องศิลปะจากหออัครศิลปินสัญจร สู่เครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โดมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Comments ()

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เตรียมการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก

(22 พฤษภาคม 2562) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษางบ อบจ.ปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในที่ประชุมได้มีความเห็นชอบ จัดสรรอัตราจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษา งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 150 อัตรา ให้สถานศึกษาทุกโรงเรียน ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Comments ()

สพป.ปทุมธานี เขต 1 เตรียมประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก

(22 พฤษภาคม 2562) นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Comments ()

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

ผู้บริหาร

นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑


นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการ
 สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

 

มุมการเงิน

เว็บไซต์หน่วยงาน