Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

Previous Next
  • 1
  • 2
(14 มิถุนายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(12 มิถุนายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... Read more
(10 มิถุนายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(9 มิถุนายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(7 มิถุนายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(4 มิถุนายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(2 มิถุนายน 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(2 มิถุนายน 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(1 มิถุนายน 2564) ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม... Read more
(28 พฤษภาคม 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(25 พฤษภาคม 2564) ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more
(25 พฤษภาคม 2564) นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี... Read more

 

Previous Next
  • 1
  • 2
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) สิ่งที่แนบมา Read more
นางพิชชา อัมระปาล ตำแหน่งครู วิทยะฐานะ... Read more
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคุณค่าพทัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม... Read more
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เอกสารประกอบ Read more

 

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน

Casino siteleri instagram beğeni satın al Casino siteleri