[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

 มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

    1. มาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

    3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    5. มาตรการป้องกันการรับสินบน

    6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม

    7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ