[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ-พ.ศ.๒๕๔๗

 
-กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-พ.ศ.-๒๕๔๖


-กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ฉบับที่-๒-พ.ศ.-๒๕๕๖


-กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-๒๕๔๖


-พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546


-พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553


-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562


-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553


-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2550


-ว-8-2556_มาตรฐานตำแหน่งชอง-38-ค2-ทุกสายงาน


-ว-8-2562_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง


-ว-10-2548_การประเมินบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภททั่วไป


-ว-11-2561_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก๓๘-ค.-๒-ตำแหน่งประเภทอำนวยการ (1)


-ว-11-2561_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก๓๘-ค.-๒-ตำแหน่งประเภทอำนวยการ


-ว-15-2560_มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-38-ค-2-ตำแหน่งประเภทอำนวยการ


-ว-16-2551_การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ


-ว-17-2556_การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ


-ว-18-2556_การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


-ว-30-2560_หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย-โอนมาเป็น-38-ค.-2