ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพ์ใจ กองช่าง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
Telephone :0864076239
Email :pimjaikongchang_2504@gmail.com