Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

  

หนังสือราชการ

ข้อมูล 10 มิ.ย.

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2563

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ประจำปี 2562

- รายงานการกำกับติดตาม
  รายไตรมาส

- รายงานผลการใช้จ่ายงบ
  ประมาณประจำปี 2561

กระดานถาม-ตอบ

    

Previous Next
  • 1
  • 2
(25 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(25 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(24 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(23 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(23 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(19 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(18 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(18 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more
(17 กุมภาพันธ์ 2564) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์... Read more

 

Previous Next
  • 1
  • 2
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) สิ่งที่แนบมา Read more
นางพิชชา อัมระปาล ตำแหน่งครู วิทยะฐานะ... Read more
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคุณค่าพทัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม... Read more
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เอกสารประกอบ Read more

 

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑

 

มุมการเงิน

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนประชารัฐ

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

www.uprightschool.com

facebook

การแจ้งข้อร้องเรียน

Maltepe Escort Denizli Escort İzmit escort Denizli Escort İzmit Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Bursa Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort